DC obchodní podmínky

Obchodní podmínky- dárkové certifikáty s otevřeným termínem

Všeobecné obchodní podmínky


I. Úvodní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen podmínky) jsou vydány firmou Jiří Stupka, hotel Bohemia (IČO 16719255) se sídlem 1. máje 18, Železná Ruda , Česká republika, adresa provozovny Hotel Bohemia Zdíkov,  Zdíkov 243.

Tyto obchodní podmínky platí pro smlouvy uzavřené mezi objednatelem, popřípadě třetí osobou, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena (dále jen třetí osoba), a firmou Jiří Stupka . Podmínky konkretizují a upřesňují práva a povinnosti mezi firmou  Jiří Stupka (jako poskytovatel) a objednatele, případně třetí osoby. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č.513/1991).

II.    Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Spotřebitel (objednatel služby) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské společnosti, nebo osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Objednatel služby (nikoli spotřebitel) – je podnikatel, který užívá služby či nakupuje výrobky za účelem svého podnikání s těmito službami nebo výrobky.

Poskytovatel služby (dodavatel) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů poskytuje služby nebo dodává kupujícímu výrobky.

Uzavření smlouvy – objednávka objednatele je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu poskytovatele objednateli s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany poskytovatele). Od tohoto momentu vznikají mezi poskytovatelem a objednatelem vzájemná práva a povinnosti. Je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, ta se stává oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas. Dokud třetí osoba neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely. Do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby vyhradila (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela).

III. Informace o uzavřené smlouvě
Veškeré objednávky podané jedním z níže uvedených způsobů jsou závazné. Podáním objednávky objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je objednatel dostatečným způsobem upozorněn před vlastním odesláním objednávky a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Vlastnické právo k dárkovému balíčku přechází jeho převzetím na objednatele, pod podmínkou zaplacení kupní ceny.
Platnost dárkového balíčku je ukončena okamžikem využití objednané služby nebo vypršením doby platnosti .
Vyplněním objednávkového formuláře, či závazné objednávky v rámci internetových stránek  www.hotelzdikov.cz , kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně jedné ze smluvních stran, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je poskytovatelem služeb archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a objednatel má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat, případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách www.hotelzdikov.cz a je tak umožněna jejich archivace objednatelem.

IV. Ochrana osobních údajů

Firma Jiří Stupka, provozovatel internetových stránek www.hotelzdikov.cz, se zavazuje respektovat a chránit Vaše soukromí. Postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Osobní a fakturační údaje a osobní údaje příjemce těchto služeb (pokud je příjemcem těchto služeb jiná osoba než objednatel), potřebné pro komunikaci s těmito osobami budou použity výhradně pro účely plnění smlouvy uzavřené na poskytnutí služeb, včetně rezervace těchto služeb nebo jejích změn.
Objednatel služeb tímto souhlasí s tím, že jeho osobní údaje v rozsahu kontaktních údajů, tedy titul, jméno, příjmení, telefonní číslo, email, adresa a také fakturační údaje mohou být použity firmou Jiří Stupka k výše uvedenému účelu a dále pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení systému na dobu časově neomezenou.
Objednatel, případně třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena, má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Firma Jiří Stupka si vyhrazuje právo uživatele s použitím těchto údajů informovat o svých připravovaných aktivitách – slevy, akce apod. Firma Jiří Stupka se zavazuje, že osobní a fakturační údaje neposkytne třetí straně.

V. Objednání zboží a služeb
Objednaným zbožím je dárkový balíček, který obsahuje dárkový poukaz, jenž opravňuje držitele k plnému využití daných služeb.

Objednávku je možné učinit telefonicky, e-mailem či prostřednictvím internetu na adrese www.hotelzdikov.cz. Těmito způsoby učiněná objednávka je závazným návrhem objednatele na odebrání dárkového balíčku specifikovaného v objednávce, za podmínek v ní a v těchto obchodních podmínkách uvedených. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil se zněním podmínek, jejich znění rozumí a výslovně souhlasí s rozsahem objednané služby nebo s pravidly, za nichž bude rozsah služby zákazníkem určen následně po uzavření smlouvy.

Potvrzení přijetí objednávky následuje e-mailem.

Způsob převzetí dárkového balíčku
Firma Jiří Stupka se zavazuje dodat dárkový balíček objednateli nebo třetí osobě uvedené v objednávce na místo uvedené v objednávce. Místem dodání je místo takto označené objednatelem v objednávkovém formuláři či při telefonické objednávce nebo dalších výše uvedených možnostech realizace objednávky. Za doručení dárkového balíčku zákazníkovi se považuje jeho převzetí zákazníkem nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání. 

Plnění služeb definovaných v dárkovém balíčku
Objednaná a zaplacená služba bude poskytnuta držiteli dárkového certifikátu, který je obsažen v dárkovém balíčku nebo osobě uvedené při rezervaci termínu. Dárkový certifikát může být převeden na další osobu, přičemž převádějící certifikátu je povinen informovat nového oprávněného z dárkového certifikátu o právech a povinnostech plynoucích ze smlouvy, kterou on nebo objednatel služeb uzavřel s firmou Jiří Stupka , a to až do chvíle, kdy oprávněná osoba uplatní vůči poskytovateli služeb popsaných v dárkovém balíčku nárok na poskytnutí služeb.

Platnost dárkového balíčku
Platnost dárkového balíčku a poukazu v něm obsaženém je uvedena v potvrzení rezervace a na zadní straně vystaveného  dárkového certifikátu. Po vypršení této lhůty si firma Jiří Stupka vyhrazuje právo nevytvořit rezervaci termínu na základě propadlého poukazu. Platnost poukazu lze prodloužit na dalších 6 měsíců za cenu 1 000 Kč. Prodloužení je nutné dohodnout telefonicky nebo e-mailem nejpozději v den propadnutí poukazu.

VI. Rezervace, storno rezervace
Rezervace termínu
Rezervace termínu a místa konkrétní aktivity musí být sjednána s firmou Jiří Stupka do data vypršení platnosti certifikátu, který je součástí dárkového balíčku. Po uplynutí této lhůty ztrácí objednávající nárok na poskytnutí uvedené služby, a to bez nároku na jakoukoli náhradu, pokud s ním nebude dohodnuto jinak. Rezervací termínu si firma Jiří Stupka zavazuje zabezpečit objednávajícímu nebo osobě uvedené v objednávce služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě vyplývající z objednávky. Rezervace je závazná. Je nutné, aby objednávka termínu  byla provedena s dostatečným časovým předstihem  před samotným uskutečněním zážitku.

Storno rezervace
a. ze strany firmy Jiří Stupka

Rezervaci je možné zrušit nejpozději 3 pracovní dny před sjednaným termínem poskytnutí služby. Objednatel má právo sjednat si termín nový. Platnost certifikátu se v tomto případě prodlužuje o dobu, která již z jeho platnosti uplynula (od počátku platnosti do dne zrušení rezervace ze strany poskytovatele).
 V případě zásahu vyšší moci (živelná pohroma, úmrtí, atd.) se domluví náhradní termín bez jakýchkoliv sankcí.
Při zrušení rezervace z vážných technických důvodu  na straně provozovatele má firma Jiří Stupka právo na zrušení rezervace termínu. Objednatel dárkového balíčku má právo pouze na sjednání nového termínu v rámci platnosti certifikátu bez náhrady škody. U pobytových balíčků platí specifické storno podmínky. Jejich znění je vždy na internetových stránkách www.hotelzdikov.cz. 

b.    ze strany objednávajícího
Rezervaci je možné zrušit nejpozději 3 pracovní dny před sjednaným temínem poskytnutí služby a sjednat v rámci platnosti certifikátu termín nový. Pokud je rezervace zrušena později, má zákazník taktéž možnost sjednat si nový termín, je však v takovém případě povinen uhradit prokazatelně vynaložené náklady dodavatele služby spojené s původní rezervací, a to maximálně do výše ceny objednané služby. U pobytových balíčků platí specifické storno podmínky. Jejich znění je vždy uvedeno na internetových stránkách www.hotelzdikov.cz .

VII. Práva a povinnosti smluvních stran
Čerpání veškerých pobytových víkendů se zákazník účastní výlučně na svou vlastní odpovědnost.  Zákazník je povinen posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému zvládnutí vybraných aktivit. Informace o případných omezeních, které se mohou týkat některých nabízených aktivit (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, případně požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v nabídce služeb na internetových stránkách www.hotelzdikov.cz.

Příjemce služby má povinnost dostavit se ve sjednaném termínu (datum a čas) na místo konání, tj. hotel Bohemia Zdíkov. . Pokud tak neučiní, je pobyt považován za vybraný bez jakékoliv náhrady škody.

Zákazník je oprávněn si za sebe zajistit kdykoliv před poskytnutím služby náhradníka. Této osobě pak musí být předán poukaz a náhradník musí splňovat podmínky uvedené v informacích k dané aktivitě.


VIII. Cena a platební podmínky
1.    Cena poskytovaných služeb
Smluvní strany se dohodly na ceně objednaných služeb, které zprostředkuje firma Jiří Stupka a které budou poskytnuté zákazníkovi, přičemž tato cena je uvedena v závazné objednávce, na webových stránkách nebo sdělena telefonicky při telefonické objednávce. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH. Cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na internetové adrese www.hotelzdikov.cz (K balíčku bude přiložena faktura se splatností maximálně 10 dnů, která může být uhrazena převodem z účtu nebo na poště.). V případě úhrady bankovním převodem hradí zákazník veškeré bankovní poplatky, tak aby firmě Jiří Stupka na účet dorazila plná dohodnutá cena služeb.
Způsob úhrady ceny je zákazníkem zvolen v objednávce samostatně, a to buď bezhotovostním převodem či hotovostním vkladem na bankovní účet uvedený ve faktuře ve lhůtě 10 dnů od doručení faktury zákazníkovi, nebo sdělením údajů kreditní karty  pouze se souhlasem objednatele.


IX.    Dodání zboží
Zboží je standardně zasláno externím dopravcem (Česká pošta)  bez dobírky.


X.    Odstoupení od smluvního vztahu
1. Firma Jiří Stupka může odstoupit od smlouvy v následujícím případu:

-může odstoupit od smlouvy bez náhrady škody v případě vypršení platnosti dárkového balíčku. Po propadnutí lze certifikát podloužit na dalších 6 měsíců za jednotný poplatek 1 000 Kč. Prodloužení je nutné dohodnout telefonicky nebo e-mailem nejpozději v den propadnutí certifikátu

2. Objednatel, případně příjemce služby má právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:
a. V případě porušení povinnosti firmy Jiří Stupka .
b. Objednatel, který je spotřebitelem má právo dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit nejpozději do 14. dne od převzetí certifikátu.


XI. Reklamace
1. Firma Jiří Stupka (hotel Bohemia) je povinna zajistit osobě uvedené v objednávce poskytnutí služeb specifikovaných v dárkovém balíčku v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.
2. Nesplní-li poskytovatel služeb své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, musí zákazník uplatnit stížnost na nedostatky písemně u firmy Jiří Stupka (hotel Bohemia) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti dnů od provedení služby.
3. Firma Jiří Stupka (hotel Bohemia) je povinna oznámit zákazníkovi své stanovisko k porušení povinností nejpozději do 30 dnů od doručení písemného uplatnění.
Tuto lhůtu lze prodloužit pouze se souhlasem spotřebitele. Po jejím uplynutí má spotřebitel právo zejména na odstoupení od smlouvy nebo na slevu z ceny.
4. Poskytovatel vydá zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy zákazník uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále poskytovatel vydá zákazníkovi potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace poskytovatel zákazníkovi vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
5. Zákazník má právo na úhradu veškerých nutných nákladů spojených s uplatněním reklamace.
6. V případě, že zákazník uplatní řádnou reklamaci, má právo na odstranění vad poskytované služby a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně poskytovatele služeb, má zákazník právo na úhradu veškerého zaplaceného plnění.

XII. Závěrečná ustanovení
1. Všeobecné obchodní podmínky jsou platné s účinností od 1.9.2008
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním objednávkového formuláře kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného pobytového balíčku včetně přepravného či poštovného uvedenou na internetových stránkách  www.hotelzdikov.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
3. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí právní úpravou občanského zákoníku.
4. Veškeré textové, obrazové či zvukové informace na stránkách www.hotelzdikov.cz jsou výhradním majetkem poskytovatele nebo jsou využívány se souhlasem osoby, jež je přímým poskytovatelem příslušné služby. Jakékoliv využití těchto informací bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele je zakázáno.
5. Pokud na našich internetových stránkách www.hotelzdikov.cz uvádíme odkaz na internetové stránky, jejichž správcem je jiná osoba, nepřebíráme jakoukoliv odpovědnost za obsah takových internetových stránek.
6. Fotografie použité v informačních materiálech k jednotlivým službám jsou pouze informační, auta, stroje, vybavení a okolí se mohou ve skutečnosti lišit.